Něbrojova kaple

Něbrojova kaple byla postavena na druhém nejvyšším bodu obce, na Něbrojově
kopci, v roce 1860. O jejím vzniku panují dohady, existuje několik verzí.
Předchůdcem Něbrojova hospodářství byl zeman Rameš. Když ten zemřel, jeho
vdova se provdala za Františka Něbroje, čeledína pocházejícího z Horního Slezska. Po
smrti manželky uchvátil František Něbroj veškerý majetek pro sebe a třem dcerám po
zemanu Ramešovi nedal žádné věno. Dcera, která se provdala za Tvardíka, požádala na
nátlak svého manžela otčíma Něbroje o věno, což tento odmítl. Proto uvalila kletbu na
celý Něbrojův grunt a pověsila se.
Aby Něbroj odvrátil kletbu, věnoval římskokatolické faře kus pozemku a postavil
na něm kapli. Tu posvětil vratislavský biskup Nenhard Bogedain Hebronský, dne 12.
září 1860 a zasvětil ji svatému Izidorovi, patronovi rolníků.
Další verze říká, že kaple byla postavena v blízkosti pohřebiště. Údajně zde
bylo pohřbeno v letech 1628 – 1640 na 200 vojáků, Rakušanů, Švédů a Francouzů
z třicetileté války.
Traduje se také legenda, že kaple byla postavena z nešťastné lásky.
V interiéru byl umístěn pro kapli velmi netradiční obraz oráče s koňmi, který
namaloval německý mistr Friedrich Gensierek z Freiburgu. Mnohým se to zdálo divné,
proč zde nebyl obraz nějakého světce. Ale jelikož kaple byla zasvěcena sv. Izidorovi,
patronovi rolníků, byl na obraze právě rolník - oráč. Tento obraz však z kaple
v devadesátých letech 20. století záhadně zmizel. Zůstal po něm pouze obrys na stěně.
V době výstavby kostela v letech 1860 – 1870 se odbyly v této kapli dokonce tři
svatby.
Okolo kaple byly zasazeny lípy, které byly začátkem 70. let 20. století sťaty a na
jejich místo zasazeny nové. Svah kopce, na kterém kaple stojí, byl holý, bez lesního
porostu, takže toto památné místo bylo více jak sto let krásně vidět již zdaleka a bylo
jednou z dominant obce. Naopak odsud bylo vidět daleko do krajiny. Teprve koncem
20. století se již nikdo nezajímal o divoký nálet stromů, svahy zcela zarostly, a to se
stalo kapli osudným.
Na jaře roku 2002 neznámí vandalové kapli značně poničili. Vylámali dveře,
vylámali okna, rozbili oltář i lavice. Aby to nebylo málo, ještě téměř veškeré zařízení
vyhodili ven do přilehlého lesíka.
Věc byla projednána na Obecním úřadu. Jelikož kaple byla v soukromém
vlastnictví, musela se celá záležitost projednat také s majiteli, kterými tehdy byli
bratři Petr a Jiří Staníčkovi a paní Bednarčíková. Nikdo z nich neměl o opravu zájem
a souhlasili se vstupem na pozemek. Pracovník obecního úřadu pan Balon se svými
podřízenými posbíral zbytky zařízení a uskladnil je do obecního skladu.
Krátce nato byla záležitost projednána v souvislosti s uvolněním nutné částky na
opravu v zastupitelstvu obce. Za tímto účelem byla provedena dílčí změna rozpočtu
obce. Nákladem 92 tisíc korun byla provedena nejnutnější oprava a zabezpečení
před dalším možným poškozením. Byla provedena nová střešní krytina, nová okna,
zamřížování oken i dveří a později opravena i fasáda.
Kaple v novém kabátě však nezůstala dlouho bez újmy. Znovu zda zařádili
vandalové, tentokrát sprejeři, kteří fasádu zcela zničili.
Nový obraz namaloval na přelomu let 2012 a 2013 malíř Libor Lepka z Karviné.
V roce 2012 se obec na základě daru sourozenců Jiřího a Zdeňka
Bednarčíkovývh a Jiřiny Suchankové stala spoluvlastníkem kaple, což umožnilo
provedení opravy exteriéru a interiéru stavby včetně nového vybavení tak, že zde
mohou být slouženy znovu i bohoslužby. Kaple je střežena kamerovým systémem.
V první polovině roku 2013 byla kaple renovována. Aktulně probíha oprava oltáře.

 

 

Foto