16. neděle v mezidobí B

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

16. neděle v mezidobí B

 

„Buďte vždycky na cestě s ctností poutníka: a tou je radost“ (Sv. otec František)

 

Byl jsem dnes ráno u zubaře a tento text vznikal v křesle u zvuků vrtačky. Tuto informaci uvádím jen proto, abys věděl, že s Bohem se dá mluvit vždy a všude…

 

V Písmu svatém je množství příslibů, které se splnily, ale klidně můžeme říct, že se také neustále plní. Jedním z nich je Hospodinův příslib „pastýřů, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se neztratí“ (Jer 23,4). Naplnil se v Ježíši Kristu a v jeho církvi. Hospodin dal své církvi apoštoly a učedníky, dává biskupy a kněze, kteří neomylně vedli a dodnes vedou Boží lid.

 

Možná tě však tvoje každodenní zkušenost svádí k tomu, že mnohem více vidíš chyby či nedostatky svého pastýře, než jeho úsilí vést stádo. Svatý Ambrož ale říká: „Nehleď na tělesné postavy, nýbrž na milost služeb.“ Nedívej se na člověka, ale na Ježíše, který v knězi neomylně působí při slavení liturgie. Uvidíš, jak se skrze něho Ježíš o tebe stará. Ve křtu tě proměňuje v Boží dítě, v eucharistii tě sytí chlebem života, při zpovědi tě očišťuje od hříchů a uzdravuje z jejich následků, při biřmování vylévá na tebe dar Ducha, abys byl jeho svědkem, ve svátosti manželství ti každodenně dává schopnost žít svatě v rodině, při pomazání nemocných ti přináší úlevu a posiluje na cestě k nebi… Znáš kromě kněze jiného člověka, který ti může dát tyto nesmírné dary?

 

Proto říkám, že Bůh úžasně plní svá zaslíbení navzdory lidské slabosti svých kněží. Pán Ježíš tuto slabost předvídal, proto nás pro krajní případy poučil: „Čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte“ (Mt 23,3). Víš, co by se stalo, kdybychom dělali všechno to, co nám kněží říkají? Opravdová svatost by se šířila v našich společenstvích… Neznám ani jednoho kněze, který by pobízel ke konání zla, k nenávisti, k ubližování. Naopak, každý kněz vždycky vybízí ke konání dobra, k úsilí žít podle božských ctností víry, naděje a lásky… Pokud sám v tomto jednání selhává, nikdo z nás nemá právo soudit, neboť „já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků – praví Hospodin“ (Jer 23,2). Naopak, musíme hledat cesty, jak knězi pomoct, aby také on sám žil to, co říká druhým… K tomu nás vyzývá i List Židům: „Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům“ (Žid 10,24). Může být nádherné, když si nás Bůh použije k dohlížení, k péči o život jiných a k jejich nápravě, aby potom nemusel soudit…

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk