3. neděle velikonoční A

3. neděle velikonoční A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Tu neděli ráno se stalo něco, co se ještě nikdy nestalo. Apoštolové a všichni kolem nich se učili novému pojmu – „vstal z mrtvých“. Ten, kterého viděli hrozně trpět a zemřít krutou smrtí, je živý, zdravý a znovu s nimi. Není divu, že jim „hořelo srdce“.

 

My jsme už navyklí na slovo zmrtvýchvstání. A protože se to stalo dávno, pojem nám zevšedněl a srdce… no asi nám nehoří. Potřebujeme s tím něco udělat.

 

A tak ti dnes říkám, že to ty jsi vstal z mrtvých! Na křtu jsi s Kristem zemřel a vstal z mrtvých. Byl jsi mrtvý pro svůj hřích (pokud jsi nebyl pokřtěn jako malé dítě, pro dědičný hřích), no vzkříšený z Božího milosrdenství, když jsi uvěřil Bohu (víru za tebe vyznali rodiče a kmotři). A vstáváš z mrtvých pokaždé, když tě Bůh ve svátosti smíření vysvobozuje ze smrti, způsobené těžkým hříchem.

 

Rozměň si to na drobné. Vzpomeň si na svůj poslední těžký hřích. Uvědom si, že jsi s ním ztratil přátelství s Bohem a věčný život. Ať to s tebou zatřepe, ať to v tobě vyvolá hrůzu – vždyť ses dostal do rukou nejkrutější bytosti na celém světě – do rukou ďábla. Ať to v tobě vyvolá hrůzu, poněvadž Bůh v té chvíli plakal. Nad tebou. Je to jen a jen jeho dar, že jsi znovu ožil, když jsi z jeho milosti litoval, činil pokání a vyznal svůj hřích ve svátosti smíření. V ní jsi přijal Kristovu smrt za tvůj hřích, abys mohl s Kristem vstát z mrtvých a žít novým životem – s Bohem a pro Boha.

 

Nevím, zda ti teď hoří srdce, no velmi se modlím, aby se ti otevřely oči a abys poznal, jak velmi tě Bůh miluje. Nenechal tě mrtvého, ale daroval ti nový život. To všechno na základě toho, že místo tebe zemřel Ježíš. A Duch svatý způsobuje, že i když jsi navenek nezemřel a u zpovědi navenek nevstal z mrtvých, přece jsi doopravdy zemřel s Ježíšem a s ním vstal z mrtvých. Jeho smrt a jeho zmrtvýchvstání byly „připočteny“ tobě, dostal jsi podíl na tomto díle vykoupení. To není teologie, to je fakt!

 

Emauzským učedníkům hořelo srdce, když jim Ježíš otvíral Písma, a otevřely se jim oči, když s nimi lámal chléb. Přesně s tímto očekáváním jdi na nejbližší slavení eucharistie. Měj touhu po tom, aby ti při četbě a vysvětlování Písma zahořelo srdce; měj touhu po tom, aby se ti při přijetí eucharistie – živého Pána Ježíše – otevřely oči, a ty poběžíš s nadšením domů a každému budeš vyprávět, co se ti přihodilo – potkal jsi Pána, který zemřel a vstal z mrtvých a daroval ti život. Tobě, který jsi pro svůj hřích byl už v hrobě.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk