5. neděle v mezidobí C

5. neděle v mezidobí C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Izaiáš i apoštol Petr v dnešních čteních mají jedno společné – cítí se nehodní být v přítomnosti Boha. Izaiáš se pokládá za ztraceného, Petr prosí Ježíše, aby od něho odešel. No Pán přesně toto od nich potřebuje – vědomí slabosti, nehodnosti, neschopnosti – aby jejich prostřednictvím mohl konat své dílo. A víme, že oba konali Boží dílo s velkou mocí a velkými výsledky.

 

Na první i druhý či třetí pohled se však dost těžko hledá souvislost mezi žalmem a těmito čteními. Zvláště když zpíváme:  „Budu ti hrát, Hospodine, před anděly“ (Ž 138,1c). Co má do činění nějaký zpěv, třebaže před anděly, s povoláním jednoho či druhého? Nuže, hodně. Když totiž při hlásání radostné zvěsti zažiješ, že „Hospodin pro mě dokončí, co začal“ (v. 8a), tak tě to povede ke zpěvu a radosti „před anděly“. Přesně totéž jsem zažil před 36 lety, když jsem v podzemní církvi vedl dvoutýdenní setkání pro asi 30 mladých lidí. Byla to první takováto akce, kterou mi svěřili. První dny jsem měl pocit, že to jen kazím a kazím. A tak jsem se na konci čtvrtého dne rozhodl, že to zabalím a v noci odejdu, uteču. Typický postoj ješitného chlapa, který vidí, že selhává. Před odchodem jsem si naštěstí otevřel Písmo, přesně dnešní žalm. Četl jsem ho, a – nic. Až na konci – „Hospodin pro mě dokončí, co začal“. Svitlo mi! Pochopil jsem, že to není o tom, jak se cítím, jak mi to jde, ale o Bohu. Další dny už byly ve znamení zpěvu před anděly…

 

Vnímáš v srdci, že máš vytvořit modlitební společenství? Že máš založit novou skupinu v rámci modlitby růžence? Že se máš zapojit do Modliteb matek nebo otců? Že máš sloužit jako lektor či žalmista? Že máš organizovat kurz o Kristu? Anebo že se máš do něčeho takového zapojit jako účastník či dobrovolník? A zároveň vnímáš v srdci všechny ty výmluvy, že na to nemáš, že jsi neschopný, že ty to neumíš? Pokud ano, tak jsi připraven konat veliké Boží dílo, neboť „Hospodin pro tebe dokončí, co začal“.

 

Naše farnosti skomírají kvůli pasivitě a lhostejnosti. „Ať to dělají druzí, já na to nemám čas“. Jestliže trávíš hodinu denně u televize, tak na to čas máš! Veškerý čas, který trávíš u televize (u počítače, her…) můžeš věnovat službě. Můžeš dělat to, co svatý Pavel: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti“ (1 Kor 15,3-5).

 

Nedovol, aby se tě Hospodin jednou zeptal: „Očekával jsem, že mi budeš hrát před anděly. Jak to, že tě nebylo slyšet?“

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk