5. neděle velikonoční A

5. neděle velikonoční A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Víš, že můžeš dělat větší skutky, než Ježíš? Dnes to on sám říká v evangeliu. Jak je to možné? Inu, tím, že jsi dostal Ježíšova Ducha. Při křtu, při svátosti biřmování, a třeba pokaždé, když se modlíš k Duchu svatému. Člověk Ježíš konal své dílo v moci tohoto Ducha. Také my jsme povoláni k účasti na Ježíšově díle vykoupení – nejenom jeho pasivním přijímáním, nýbrž také aktivním konáním dobra, které má přitahovat k Ježíšovi lidi, s nimiž žijeme. A pokud je třeba, jsme povoláni i slovy svědčit o Ježíšově lásce k nám.

 

„To není pro mě, já jsem jen obyčejný člověk.“ Toto je jedna z hrozných lží, které ďábel šíří v srdcích křesťanů. Křtem ses totiž stal obrem, byl jsi naplněn mocí konat skutky větší než Ježíš, peklo před tebou utíká. Každým přijímáním eucharistie roste tvá síla milovat, přemáhat zlo, konat dobro – a ty řekneš, že jsi malý, bezvýznamný člověk? To je lež ďábla, který se tě bojí, protože jsi mocný Ježíšovou mocí! Ďábel se bojí, že se dozvíš pravdu o své moci, kterou máš v Kristu, neboť když ji budeš znát, věřit v ni a jednat podle ní, bude muset od tebe utéct.

 

Komu budeš věřit – Bohu, který tě osvobodil, přijal za své dítě a naplnil tě svou mocí, anebo ďáblovi, který tě drží ve lži, že jsi nikdo, nehodný lásky? Kdo z těchto dvou tě miluje a kdo nenávidí?

 

Nezapomeň, že jsi součástí vyvoleného lidu. Jsi Boží dítě, chráněné samotným Bohem, ale také vyzbrojen jeho mocí. Tak tedy i žij! Neukrývej se v koutě jako žebrák, když jsi královské dítě. Jdi dopředu a každému říkej, jak ses stal Božím dítětem, jak jsi byl zachráněn z otroctví (způsobeného hříchem), jak ses stal svobodným člověkem. A neváhej projevovat Boží moc konáním dobra, modlitbou, skutky milosrdenství.

 

Vím, mé dnešní povídání možná zní poněkud pateticky, ale je pravdivé. Jsi Boží bojovník a můžeš každému směle hlásat, že Ježíš je tvá láska, že zemřel a vstal z mrtvých, že žije a miluje tě. Uděláš to? Anebo si raději sedneš k televizi a budeš se pokoušet zapomenout na všechno, co sis teď přečetl? Prosím tě, nedej se ďáblem znovu oklamat…

 

Apoštolové vyvolili sedm mužů, plných Ducha a moudrosti, aby obsluhovali při stole. I ty jsi plný Ducha a moudrosti (samozřejmě, když žiješ s Ježíšem, když ho znáš a miluješ). Jsi ochotný „obsluhovat při stole“ církve tím, že se aktivně zapojíš do života farnosti? Nezapomeň, že na to máš, že máš Božího Ducha. Jsi obr!

 

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk