6. neděle v mezidobí A

6. neděle v mezidobí A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Dnešní žalm s odpovědí přináší „nové“ blahoslavenství: „Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově“ (Ž 119,1). Ale pouze zdánlivě je nové – shrnuje totiž všech osm, která se četla v evangeliu před dvěma týdny. Ačkoli se nám to může zdát pokrytecké, důsledné zachovávaní Božího zákona (jeho smyslu, který odhaluje i Ježíš v dnešním evangeliu) skutečně vede k zmiňovaným blahoslavenstvím. Důsledné „ano“ dobru a „ne“ zlu, důsledná poslušnost Božímu vedení, kterého se nám dostává skrze Písmo, modlitbu, učení církve…, nám umožňuje realizovat všechna blahoslavenství. Právě proto je možné shrnout je tím dnešním.

 

Kéž nás všechny v tom povzbudí vědomí, že máme schopnost zachovat Hospodinův zákon. Říká to i Sirachovec, když nám připomíná schopnost správně se rozhodovat. Říká to i apoštol Pavel, který k nám promlouvá o tom, že nám Bůh zjevil svou moudrost. A když jsme moudří Boží moudrostí, což se dá říct i tak, že když máme Kristova Ducha, tak kdo nás může svést ke zlému?

 

Navzdory tomu padáme. Neboj se, ale vstaň a opět nabuď Kristovo smýšlení. Asi nikdy si na zemi nebudeme o sobě myslet, že jsme blažení, ale když jednou projdeme nebeskou branou, přesně to nám řekne Bůh: „Jsi blažený, neboť jsi kráčel v zákoně Hospodinově“.

 

Víš, že jeho součástí je i pokání za hříchy? Tak proč bychom si měli myslet, že blaženost je pro nás nedosažitelná? Důsledně čiň pokání a nebe ti bude bližší…

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk