8. neděle v mezidobí C

8. neděle v mezidobí C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Ačkoli téma trámu ve vlastním oku je atraktivní ke komentování, přece jen zůstanu u tématu, které mi nabízí souvislost mezi čtením z Knihy Sirachovcovy a Lukášovým evangeliem. Téma našeho povídání je lidovým příslovím vyjádřeno takto: „Co v srdci, to na jazyku.“

 

Nebudu rozebírat, co všechno svým jazykem způsobujeme – sobě i druhým. To si umíš spočítat také sám, vždyť vidíš všechny následky toho, co vypustíš z úst. Dobré i špatné. Ale chci se zabývat tím, co dělat, aby ovoce našeho mluvení bylo vždycky dobré.

 

První odpověď nacházím u žalmisty. Dnes zpíváme: „Dobré je chválit Hospodina“. To je první řešení našich problémů se zbytečným mluvením, které nebuduje, ale ničí. Zaměřit se na oslavu Boha. Když oslavuješ Hospodina, nehřešíš. Přičemž ta oslava nemá být pouze slovy, ale i smýšlením a skutky.

 

Druhou odpověď vidím v Listě Kolosanům: „S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně“ (3,16). Bude-li tvé srdce naplněno tím, co doporučuje apoštol, potom i ostatní tvé řeči budou požehnáním pro všechny, kdo tě budou poslouchat.

 

Třetí odpověď: „Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná“ (Jak 1,26). Pohled na sebe v pravdě a vědomí vlastní hříšnosti nám nejednou zavře ústa tam, kde bychom jinak jen přilévali olej do ohně.

 

Čtvrtá odpověď se může zdát zaměřená na ženy, ale platí pro všechny: „Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná“ (Přís 11,22). Už se ti stalo, že jsi potkal inteligentního člověka, možná krásnou ženu, al když otevřeli ústa, byl to děs? Pokud nechceš, aby tě lidé vnímali podle tohoto verše Písma, tak vždycky usiluj o soulad mezi svou inteligencí či krásou a svou řečí.

 

Pátá odpověď: „Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý“ (2 Tim 2,24).

 

Jiná: „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost“ (Ef 2,29).

 

Další: „Vaše slovo buď `ano, ano – ne, ne´; co je nad to, je ze zlého“ (Mt 5,37).

 

Další odpovědi nalezneš, když si uděláš biblické studium na téma řeči, mluvení. Předpokládám, že potom půjdeš ke zpovědi, protože Písmo, obzvláště mudroslovné knihy, odhalují mnoho našich selhání v této oblasti, kterou si ani neuvědomujeme.

 

Toto tvé úsilí o čisté srdce a následně čisté vyprávění způsobí, že „ještě ve stáří budeš přinášet užitek, zůstaneš šťavnatý a svěží“ (Ž 92,15). Nestojí takové skvělé stáří za tu trochu starostlivosti o náplň tvého srdce?

 

PS. Co tak si dát tuto oblast jako téma postního snažení v nejbližších měsících?

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk