Zjevení Páně C

Zjevení Páně C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Kdo jsi původem? Slovák? Moravan? Čech? Polák? Slezan? Rom? Možná Němec, Maďar, Rusín, Ukrajinec… Kelt? V každém případě však téměř všichni lidé, které znáš, mohou říct: „Pocházím z pohanů“. Platí to totiž o všech lidech, kteří nejsou Židé.

 

Pokud se na sebe takto dívám, potom dnešní slavnost je pro mě velikou radostí. Vždyť to, že se mohu klanět Hospodinu, že mu mohu přinášet dary, že mohu mít tak skvělého Krále, jako je Ježíš Kristus, to všechno je proto, že Bůh se rozhodl zachránit pro věčný život i pohany. Nejen vyvolený národ, ale všichni lidé mohou uvidět – a dosáhnout – Boží spásu. Tedy i já. Nikdo není mimo dosah Boží lásky a starostlivosti.

 

Evangelium o příchodu a pokloně mudrců je krásnou a výmluvnou ilustrací splnění Izaiášova proroctví o tom, že národy přijdou do Jeruzaléma, aby se klaněli jedinému Bohu (srov. Iz 60,1-6). Je taktéž ilustrací naplnění proroctví žalmu o tom, že Hospodinu se budou „klanět všechny národy“ (srov. Ž 72,11). Je zároveň podkladem pro Pavlovo tvrzení, že „také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista“ (Ef 3,6). A víš, co je na tom nejlepší? I tvůj život je ilustrací naplnění dnešních biblických textů. Jsi-li pokřtěn, klaníš-li se denně Hospodinu, tak jsi důkazem pravdivosti Pánových slov o vykoupení pohanů.

 

Možná se necítíš jako důkaz nějaké pravdy. Ale to není podstatné. Vždyť žijeme podle pravdy, ne podle toho, jak se cítíme. Křtem jsme se stali součástí Krista, Božími dětmi. Už nejsi pohan, ale Boží člověk. Toto je pravda, kterou můžeš vyznávat vždycky, i tehdy, když se cítíš jako zbitý pes či špinavý hadr. Možná potřebuješ pro takové vyznání zpověď. Neváhej a jdi k ní co nejdříve. Ať je tvůj život opravdovou ilustrací Božího slova. Jak napsal svatý Lev Veliký: „Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla a království Božího. Svátostí křtu ses stal chrámem Ducha svatého. Nedopusť, aby tak vznešený host pro tvé špatné skutky od tebe odešel a aby tě ďábel znovu uvrhl do svého otroctví; neboť výkupným za tebe je Kristova krev“ (Liturgie hodin, modlitba se čtením o slavnosti Narození Páně).

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk