2. neděle velikonoční A

2. neděle velikonoční A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Celou dobu velikonoční můžeme vnímat i jako velký chvalozpěv Boha na církev, která se zrodila o Velikonocích a pak vyšla na veřejnost po seslání Ducha svatého. Vždyť v Božím slově – ve slově našeho Boha, proto mluvím o chvalozpěvu Boha – čteme a slyšíme o tom, jak církev žila ve svých počátcích, a víme, že o tento ideál vytrvale usiluje dodnes.

 

Jsme založení na víře apoštolů, kteří viděli vzkříšeného Pána a vydali o tom svědectví. Mnozí jim uvěřili a skrze jejich víru také my dnes milujeme Ježíše, ačkoli ho nevidíme. S vytrvalostí čteme Písmo a nasloucháme (a usilujeme se i poslouchat) učení papežů, koncilu, biskupů a kněží. Tvoříme společenství, kde nemá místo nenávist, roztržky, podezírání, sváry. Žijeme tak, že všichni kolem nás s úžasem říkají: „Hleďte, jak se milují!“ a touží žít s námi. Slavíme den co den (pokud možno) eucharistii a s radostí a upřímným srdcem se sytíme tělem Ježíše Krista, abychom měli sílu žít jako Boží děti. A o všem, co prožíváme, mluvíme (tedy modlíme se) se svým Bohem, který koná divy a znamení.

 

To vše se završuje neustálou oslavou Pána, neboť je dobrý.

 

Nemáš při čtení těchto slov, že to kolem tebe, ve tvé farnosti není úplně tak? Pokud ano, tak se z toho těším, protože to znamená, že Boží Duch tě chce vést k nápravě. Dej se mu k dispozici a zkoumej, co od tebe očekává.

 

Jak? Vezmi si dnešní liturgická čtení a po modlitbě k Duchu svatému je pomalu čti s otázkou: „Duchu svatý, co ode mě očekáváš?“ Vnímej, u čeho se ti rozechvěje srdce, co osloví tvůj rozum…

 

Možností je mnoho. Jestliže jsou ve tvé farnosti nějaké katecheze pro dospělé, možná by bylo dobré „setrvávat v apoštolském učení“. Když nejsou, co tak s nimi začít? Pokud ve farnosti funguje farní charita, mohl by ses zapojit. Když nefunguje, můžeš iniciovat její vznik a vytvářet „bratrské společenství“ služby nuzným. Totéž můžeš dělat při setkáních malých skupin – třeba Modliteb matek či Modliteb otců, adorace, modlitební skupinky, studium Písma. Můžeš založit modlitební skupinu, která se bude modlit za uzdravení nemocných a jejím „prostřednictvím se bude dít mnoho divů a znamení“.

 

Že nic takového kolem tebe není? Tak s tím začni ty. Třeba i tím, že půjdeš za svým knězem a zeptáš se ho, co můžeš pro farnost dělat ty…

 

To je jen několik návrhů. Jsem přesvědčen, že když budeš číst dnešní čtení, Boží Duch ti ukáže i jiné způsoby, jak máš přispět k tomu, aby se tvé farní společenství „těšilo všeobecné oblibě“, a že Pán bude „den co den rozmnožovat počet povolaných ke spáse“.

 

Bůh zpíval chvalozpěv na církev a zaznamenal ho v textech Nového zákona. Můžeš být spoluautorem jeho další části, kterou Bůh píše v naší době i skrze nás. I skrze tebe!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk