3. neděle v mezidobí C

ROK MILOSRDENSTVÍ

3. neděle v mezidobí C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Chci ti dnes předložit dva texty. Jeden z nich ti může změnit život.

 

Hospodinův zákon je plný protimluvu,                     Hospodinův zákon je dokonalý,

působí zmatek v duši.                                                občerstvuje duši,

Hospodinovo svědectví je velmi pochybné,             Hospodinův příkaz je spolehlivý,   

nedá se mu věřit a cítím se jako hlupák.                   nezkušenému dává moudrost.

Hospodinovy předpisy jsou velmi bolestné,             Hospodinovy předpisy jsou správné,

pokaždé mě raní na srdci.                                          působí radost srdci.

Hospodinův rozkaz je složitý,                                   Hospodinův rozkaz je jasný,

temný jako bludiště.                                                  osvětluje oči. (Žalm 19,8-9)

                                         

 

Který je podle tebe pravdivý; který je „radostná zvěst“?

A který ti je bližší, více odpovídá tomu, jak žiješ?

Když Ezdráš předkládal Božímu lidu Hospodinův zákon, všichni plakali. Někteří říkají, že proto, neboť si uvědomovali svou hříšnost a přestoupení Hospodinova zákona. Mně je však bližší názor, který tvrdí, že to bylo proto, neboť si uvědomili, jak je k nim Bůh dobrý a milosrdný, „ukazuje hříšníkům cestu“ (Ž 25,8b).

 

Také nám se každou neděli předkládá Boží slovo. Církev čte z Hospodinova zákona. A cestu už nejenom ukazuje, ale mluví i o její uskutečnění v Ježíši Kristu: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli“ (Lk 4,21). Jak dobrý je k nám Bůh! Nenechává nás v životě na holičkách; neříká nám: „Nějak se probojujte k nebeské bráně, snad trefíte.“ Ne, ve svém slovu a v učení církve nám dává velmi jasné usměrnění jako projev své starostlivosti a dobroty. A nejen to – velmi milosrdně nám odpouští a navádí na správnou cestu, když z ní hříchem uhneme. Přesto mu nasloucháme na půl ucha, vždyť „to už známe“.

 

Ale u Hospodinova zákona nejde o jeho poznání!!! Jde o jeho prožívání! O jeho uskutečňování!

 

Kde hledáš osvěžení pro svou duši?

Co ti pomáhá činit správná rozhodnutí?

Co ti působí radost v srdci?

Co ti osvětluje oči?

 

Pokud ti Hospodinův zákon nedere slzy do očí anebo nevyvolává úsměv na rtech, pokud se tvé srdce při jeho poslouchání nezachvěje, něco není v pořádku. Poradím ti, co je třeba dělat. Najdi si člověka, o němž je známo, že „má zalíbení v Hospodinově zákoně a přemítá o něm dnem i nocí“ (Ž 1,2), a požádej ho, aby tě naučil vnímat Písmo jako on. A potom oslov několik lidí kolem sebe a udělej tutéž službu jim.

 

Že takového člověka neznáš? To je možné. Ale ptej se, protože takoví lidé kolem nás jsou. A najdeš. Než se tak stane, tak začni číst a poslouchat Písmo svaté s očekáváním: „Bože, co mi chceš povědět?“ A pokaždé někomu řekni, cos objevil a co to udělalo s tvým životem.

 

Nezapomeň: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2 Tim 3,16-17).

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk