Ježíše Krista Krále A

Ježíše Krista Krále A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Velice se těším na den, kdy Kristus přijde a řekne mně i mnohým, které miluji: „Pojďte, požehnaní mého Otce!“ A zdůvodní to takto: „Usmál ses na starce… Pohladil jsi plačící dítě… Povzbudil jsi kněze trpícího samotou a nepochopením… Měl jsi pro mě čas… Doprovázel jsi umírajícího… Šel jsi nakoupit v dešti místo své manželky…“ Kolik krásných důvodů bude mít Bůh na to, aby nás pozval k sobě: „Pojďte, požehnaní mého Otce!“

 

V dnešním evangeliu jsou ty důvody řečeny tak všeobecněji (třebaže velmi konkrétně), no při posledním soudu nám je Bůh možná řekne velmi osobně: „Pamatuješ, jak jsi čtvrtý týden v listopadu 2017…?“ Co myslíš, co jsi tento týden udělal takového, že se z toho Bůh raduje?

 

Možná si pomyslíš, že kdoví, jak to tam bude, možná se zachvěješ úzkostí, zdali tě Ježíš opravdu postaví po své pravici. Je to pochopitelné, neboť jediným špatným skutkem, kterého nebudeme litovat, můžeme vše smazat… Kdy bychom ale žili v takových úzkostech neustále, aby si nás to ochromilo a neudělali bychom nic. Právě proto k nám Bůh v prvním čtení promlouvá povzbuzením o tom, že on sám vede své ovce. Zvláště si všimni tuto větu: „Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit“ (Ez 34,16). Jistě patříš mezi tyto ovce. A sám Bůh slibuje, že o každou se postará podle toho, co potřebuje. Proč by vynechal zrovna tebe?

 

A to je důvod mého radostného očekávání Kristova příchodu. Přijde jako Král, bude soudit, ovšem je-li Ježíš životem mého života, jsem-li v něm zakotven, na něm postaven, mohu sice s chvěním a bázní, ale také s velikou důvěrou očekávat den, kdy přijde.

 

No ten velký den bude mít i svou druhou stránku – odsouzení těch, kteří nemilovali… Je na nás, aby jich bylo co nejméně. Abychom mezi nimi nebyli i my. Sebe zachráníme, budeme-li pro druhé. Jako Ježíš. Už dnes můžeš někomu pomoci, aby jednou zaujal místo po Ježíšově pravici. Alkoholikovi, klevetnici, ztracenému synovi, proklínajícímu otci, zbožně se tvářící ženě… Pros Ducha svatého, aby ti ukázal, jak to můžeš udělat. A pak to i udělej.

 

Kristus Král tě jednou postaví po své pravici nebo levici. Kam se chceš dostat?

 

Milovaný Ježíši, chci jednou stát po tvé pravici, jako tvůj vyvolený. Miluji tě! A prosím, veď mě životem, aby se moje touha naplnila. A aby tam jednou se mnou stáli i všichni, které nosím v srdci.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk