Květná neděle B

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

Květná neděle B

 

„Buďte vždycky na cestě s ctností poutníka: a tou je radost“ (Sv. otec František)

 

Tento text píši hlavně pro sebe. V posledních týdnech neuplyne den, aby se na nás s manželkou neobrátil někdo s prosbou o modlitbu v nějaké naléhavé situaci – rakovina, okultismus, úplavice, probléme ve výchově… Také když jsem psal tento text, přišel mi e-mail s prosbou o modlitbu hned za pět vážných problémů. Z tohoto pohledu mám nároční postní dobu. Nejednou mívám pocit, jakoby se mi ďábel vysmíval: „Vidíš, stejně si dělám, co chci!“ Nepouštím se s ním do rozhovoru, protože to nemá smysl, a určitě bych byl v něm poražen, vždyť je mnohem chytřejší než já. Ale pokaždé se obracím k Ježíšovi a k Marii a volám o milosrdenství. Někdy nevím, jak se modlit, a tak jen opakuji: „Pane, smiluj se!“ Anebo volám: „Ježíši, Marie, Josefe, miluji vás, zachraňte duše!“

 

Druhé čtení Květné neděle představuje postoj a smýšlení Ježíše Krista. Stojí zato znát tento text zpaměti (Flp 2,6-11). Předchází mu však věta, která se dnes nečte: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši!! (5. verš) Církev nám tímto textem představuje Ježíšovy postoje a výsledek celého jeho života: povýšení, jméno nad každé jiné jméno, a sláva – „Ježíš Kristus je Pán!“. Ale zároveň nám ukazuje, jak máme smýšlet, mluvit, jednat. Jako Ježíš.

 

Toto si uvědomuji v souvislosti s duchovním bojem, který ve světě probíhá. Můžeme hledat vlastní řešení, křičet, rozčilovat se, chopit se zbraní, ale nikde nenajdeme pokoj, dokud nebude mezi námi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši (snad nejlépe je vyjádřeno v Blahoslavenstvích).

 

Přitom mě jako konkrétní příklad Božího smýšlení napadají slova proroka Abakuka: „I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina“ (Ab 3,18). Jak v takové situaci reagoval prorok! Jásotem oslavoval Hospodina.

 

Takže smýšlet jako Kristus Ježíš – v každé situaci důvěřovat Bohu a zpívat mu oslavné písně – znamená mít podíl na jeho vítězství. Smýšlet jiným způsobem znamená být v konečném důsledku na straně poraženého – na straně zlého.

 

Svatý týden, který tuto neděli začíná, kéž je pro každého z nás časem obnovy svého rozhodnutí být za každou cenu s Ježíšem, být jako Ježíš. Nejenom v tyto dny, ale po všechny dny svého života. Zkus to. V síle Ducha svatého se to dá, i kdyby „selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm…“ Ve křtu jsi dostal nový život. Tak ho žij, i když „z ohrady zmizne brav…“ Neboť Ježíš, ten, který byl ukřižován a zemřel, vstal z mrtvých a žije s tebou. Amen.

 

Pane Ježíši, v církvi a s církví stavím tvůj kříž doprostřed tohoto kymácejícího se světa a prosím, aby mi byl ochranou před ďáblem. Ať mi přítomnost tvého kříže umožňuje dívat se na svět tvýma očima, správně smýšlet a dobře se rozhodovat, aby všechno mé jednání bylo oslavou tvého kříže. A pokud selžu, prosím tě o odvahu přijít k tvému kříž a s lítostí u něho složit svůj hřích, aby se ovoce kříže projevilo tvým odpuštěním a milosrdenstvím.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk