Seslání Ducha svatého C

ROK MILOSRDENSTVÍ

Seslání Ducha svatého C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Víš, co udělal král Josafat, když přepadli Izrael? Do čela vojska postavil chrámové zpěváky (srov. 2 Krn 20). A co udělal Jozue, když měl dobýt Jericho? Dal před vojskem nosit archu a troubit (srov. Joz 6). A co udělal David, když za ním přišel prorok a odhalil jeho tajný hřích? Nedal jej zabít, ale činil pokání (srov. 2 Sam 12). A co udělali apoštolové, když je anděl vysvobodil z vězení? Neutekli, ale ráno v chrámě znovu zvěstovali Krista (srov. Sk 5). A Pavel se Silou dokonce ve vězení zpívali (srov. 16)!

 

Vnímáš v sobě touhu jednat podobně – to znamená stavět svůj život na Bohu, na moci jeho Ducha? Doufám, že ano. No asi tak, jako mnozí jiní, se trápíš svými hříchy, slabostmi, nedostatky. A necháváš se klamat ďáblem. Moje stařičká tchyně dnes v pocitu sebelítosti začala mluvit o tom, jak je zbytečná, už k ničemu. Řekl jsem jí, aby se nedala obelhat ďáblem, který jí takovýto postoj našeptává. Ať se raději podívá na to, co si o ní myslí Bůh. Říkal jsem jí o tom, že je pro Boha nesmírně potřebná i ve vysokém věku – vždyť proč by ji zde držel při životě? Po chvíli se uklidnila.

 

A právě to je asi nejčastější příčina toho, že se v naší době a v našich krajích tak málo projevuje moc Ducha svatého, proč není slyšet o uzdraveních, o proroctvích, o hlásání evangelia s mocí… Protože se necháváme obelhat ďáblem. „To já nemohu, to je pro druhé. Mně stačí jen to, co mám. Jsem příliš hříšný na to, aby Bůh působil skrze mne. Stejně mě neposlouchají.“ To všechno jsou lži zlého. My jsme však uvěřili Ježíši Kristu a ten nám říká: „Daná mi je všechna moc… Jděte tedy a učte…“

 

Komu budeš věřit? Taky si myslíš, že nemáš na tomto světě žádnou důležitou roli, a že máš jen nějak přežít až do konce? Nevěř takové lži!!! Nevěř tomu!!!

 

Boží Duch má i pro tebe úkoly. Ti muži, které jsem uvedl na začátku, byli lidé jako ty. A přece konali velké věci, protože věřili Bohu. Důvěřovali mu a byli ochotni dělat i nečekané věci, jen aby ho poslechli. Nevím, co Bůh dnes bude chtít od tebe. Vím, co čeká ode mě. O svém úkolu si s ním musíš popovídat ty. Najdi si ještě dnes čas, posaď se s Bohem a zeptej se ho, které ďáblovy lži ti brání žít a jednat v moci Ducha. Pak ty lži odmítni, lituj, žes je poslouchal, a vyznej Boží moc nad tvým životem. Pros Ducha, aby tě znovu naplnil a zjevil ti Boží pravdu o tobě. A pak vyzbrojený jeho mocí jdi a jednej. Možná tě Bůh pošle pomodlit se za uzdravení nějakého nemocného. Možná tě pošle potěšit osamělého starce. Možná ti strčí do ruky kytaru a dáš dohromady pár lidí, kteří budou s tebou někde na náměstí zpívat písně chval. Možná ti vnukne pozvat na oběd sousedku, která žije sama. Možná tě pošle za knězem, abys mu poděkoval za službu, kterou ve farnosti koná…

 

Možností je mnoho. Poslouchej, co ti Duch říká, a pak podle toho jednej. Neboj se, i kdyby chtěl velké věci. On bude s tebou!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk